Group 4

Group four: Fasi town
Team members:
HUST: Jingjing Liu (teamleader), Yan Song (assistant), Lanxin Li,Zehua Wei
UF: Wei Zhang, AlliSelf

Final poster of Fasi town:

Scroll to Top