Group 2

Group two: Hero village
Team members:
HUST: Jun Zhong (teamleader), Bin Wang, Di Luo, Sheng Fang
UF: Guanqiong Guo, ShatiKhan

Final poster of Hero village:

Scroll to Top