Group 3

Group three: Fasi town
Team members:
HUST: Lian Liu (teamleader), Di Chen, Xiaoyu Wang, Qian He
UF: LavaughnKing, Thomas Hoque

Final poster of Fasi town:

Scroll to Top